informačná stránka Prečo esperanto? SKEF (federácia) SKEJ (mládež)

104083 záznamov/eroj

Slovensko-esperantský slovník / Slovak-esperanta vortaro

   sk => eo   eo => sk    
   na začiatku slova / de komenco de vorto
   na konci slova / en fino de vorto
   niekde v slove / ie en vorto
   celé slovo / tuta vorto

    zobraziť skratku skupiny slovnej zásoby (v češtine) / montri mallongigon de vortproviz-grupo (en ?e?a)
    zobraziť aj české slovo / montri anka? ?e?an vorton
    zobraziť aj prípadný komentár / montri anka? eventualan komenton